Cartesiusdriehoek, Utrecht


terug naar het projectoverzicht (javascript: history.go(-1))

Architect

BGSV ism Urban Xchange

Locatie

Utrecht

Oplevering

Koersdocument gereed 2016

Functie

Wonen, werken, horeca, cultuur

Partners

Gemeente Utrecht

Koersdocument
NS Stations is eigenaar  van  de Cartesiusdriehoek,  een bedrijventerrein van circa 16 hectare in Utrecht dat ingeklemd ligt tussen de Cartesiusweg en de sporen naar Amsterdam en Den Haag/Rotterdam.  Dit  bedrijventerrein heeft zijn functie gedeeltelijk verloren.
De ontwikkeling van de Cartesiusdriehoek is een unieke kans om in het (geografisch) hart van Utrecht een nieuw stuk stad creëren. Het besef dat het bedrijventerrein Cartesiusdriehoek veel potentie heeft als transformatiegebied is niet nieuw. De in het verleden gemaakte plannen zijn niet toereikend gebleken om de transformatie in gang te zetten. Daarom is nu met de gemeente Utrecht het initiatief genomen om te komen tot een gezamenlijke koers voor het gebied. De Cartesiusdriehoek heeft samen met het Werkspoorkwartier en de 2e Daalsedijk een centrale en strategische ligging in de stad. De 2e Daalsedijk zal transformeren naar een woon- werkgebied met behoud van het industriële karakter. Het Werkspoorkwartier zal transformeren naar een meer kleinschalige omgeving met creatieve, ambachtelijke en stadsverzorgende bedrijvigheid. Voor de Cartesiusdriehoek is gezonde en duurzame verstedelijking als  belangrijk thema benoemd door de gemeente voor het ontwikkelproces. Het thema sluit aan bij de expliciete ambities van de gemeente Utrecht. Er liggen hier kansen voor het creëren van een groene en aantrekkelijke openbare ruimte, het initiëren van energie-innovaties en het terugdringen van autogebruik.
Het te vervaardigen koersdocument gaat richting geven aan de toekomstige identiteit van het gebied met een uitgewerkt samenhangend programma en ruimtelijk concept. Het koersdocument zal uiteindelijk aan de gemeenteraad en aan NS Stations worden voorgelegd ter bestuurlijke besluitvorming.

.

Participatie
Bij het formuleren van de koers wordt samengewerkt met sleutelfiguren. Dit zijn vertegenwoordigers van de georganiseerde bewoners van de Schepenbuurt, de Seringstraat en de Cartesiusweg, de vertegenwoordigers van de Bedrijvenkring en de wijkraad. Zij worden actief betrokken bij een drietal workshops, zodat hun meningen en ideeën kunnen bijdragen aan de planvorming. Met deze groep wordt ‘de diepte’ ingegaan over de vorming van de nieuwe identiteit en van het ruimtelijk en programmatisch concept.

Naast de actieve samenwerking met deze sleutelfiguren, worden bewonersavonden georganiseerd om alle omwonenden de gelegenheid te bieden om geïnformeerd te worden over de plannen en de effecten daarvan. Via een huis-aan-huis bezorgde nieuwsbrief worden omwonenden en belangstellenden op de hoogte gehouden van alle stappen. Er worden ook een beperkt aantal interviewgesprekken gehouden worden over het toekomstperspectief van het gebied.

 

Geschiedenis
De Cartesiusdriehoek behoort samen met de 2e Daalsedijk tot het erfgoed van de spoorwegen in Utrecht. Van oudsher werd de Cartesiusdriehoek gebruik als rangeerterrein en werkplaats van de NS. Omdat NS de werkplaatsen niet meer nodig had werden in de loop der jaren verschillende kavels in het gebied in gebruik genomen door andere bedrijven. Voor een deel is deze bedrijvigheid nog steeds gerelateerd aan het spoor zoals de nieuwe verkeersleidingpost Utrecht van ProRail en spoorwegbouwer Volkerrail van VolkerWessels. Het meest in het oog springende stukje verleden op de Cartesiusdriehoek  is het CAB-gebouw aan de Cartesiusweg, het voormalige Centraal Autoherstel Bedrijf uit 1949 dat ontworpen is door spoorwegenarchitect Sybold van Ravensteyn. Naast eigenaar van het sporennet was NS ook grootaandeelhouder van veel bus- en trammaatschappijen. Om al die bussen te onderhouden besloot NS hier een Centrale Werkplaats in te richten. Het gebouw is inmiddels in gebruik door creatieve bedrijven naast opslagruimten. Het CAB gebouw is een gemeentelijk monument. Naast de cultuur- en architectonische waarde is het CAB gebouw ook stedenbouwkundig van belang als beeldbepalend gebouw langs de Cartesiusweg en de sporen.

 

Voor vragen of meer informatie

Jasper van Emstede en Chantal Snelling Berg

cartesiusdriehoek@nsstations.nl